Blog - článok

Nachádzate sa v sekcii článku
27
jan

ČASOPIS TEÓRIA A PRAX I FARMACEUTICKÝ LABORANT

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: PhDr. Anna Kmeťová

Časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant je spontánnou reakciou na požiadavku farmaceutických laborantov v praxi mať vlastný  časopis. Nakoľko som v tejto oblasti pracovala, rozhodla som sa tento projekt zrealizovať ako súkromná osoba a prebrala som na seba úlohu šéfredaktora a vydavateľa časopisu. Podarilo sa to v júni 2012, vyšlo prvé číslo  Pomáhali mi ľudia z praxe, osobitne pani doc. RNDr. Silvia Szucsová, CSc.,  farmaceutická laborantka Mirka Homolová, PhDr. Andrea  Bukovská, MHA, Mgr. Andrea Komačková, s ktorými som sa radila. Bolo ich oveľa viac, ale nemám priestor všetkých vymenovať, verím, že mi to prepáčia. Veľkým prínosom boli a sú pre časopis grafici, v začiatkoch Karol Hájiček a neskôr Mgr. Marián Rosa.

V elektronickej podobe je časopis od roku 2012 zverejnený na stránkach stredných zdravotníckych škôl, konkrétne SZŠ Banská Bystrica, Michalovce, Košice, Trenčín, Nitra a stránke Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov.

Od decembra 2012 realizujeme vo vzájomnej spolupráci a úzkej súčinnosti so Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov pre farmaceutické laborantky  AD testy v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

V roku 2014 som požiadala o odbornú garanciu, t.j. možnosť uvádzať v titulku, Slovenskú komoru  medicínsko-technických pracovníkov, a v tom čase Sekciu farmaceutických laborantov SSLAZ, o. z., Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá sa pretransformovala v roku 2017 na Slovenskú spoločnosť farmaceutických laborantov a technikov, o. z., SLS. Súhlasili a od februára 2014 sú obidve inštitúcie zverejnené na titulku.  Zúčastňujem sa ich konferencií a od vzniku časopisu zverejňujem aktuálne dokumenty z činnosti obidvoch inštitúcií. Slovenská spoločnosť farmaceutických laborantov a technikov od roku 2017 z iniciatívy Aleny Slezáček Bohúňovej raz ročne  sumou  600 eur čiastočne kompenzuje zasielanie časopisu na súkromné adresy jej členov.

Časopis chce budovať hrdosť na profesiu farmaceutický laboranta (FL), prispievať k rozširovaniu vedomostí FL po skončení školy. Ide zdarma do verejných, nemocničných lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok a stredných zdravotníckych škôl v SR so študijným odborom farmaceutický laborant, štátnych inštitúcií a inštitúcií z rezortu zdravotníctva a farmácie v SR. Vychádza 6-krát za rok, konkrétne vo februári, apríli, júni, auguste, októbri a v decembri v elektronickej verzii a  v náklade 2 900 kusov v printovej verzii.

Prináša:

  • aktuálne informácie z legislatívy,
  • odborné články z farmácie a medicíny orientované na prax farmaceutického laboranta vo  verejných lekárňach, nemocničných lekárňach, výdajniach zdravotníckych pomôcok,
  • aktuality z činnosti študentov stredných zdravotníckych škôl zo SR v odbore farmaceutický laborant,
  • v spolupráci s farmaceutickými spoločnosťami formou inzercií a PR článkov informácie o OTC liekoch, liekoch neviazaných na lekársky predpis, výživových doplnkoch, potravinových doplnkoch, potravinách na osobitné výživové účely, kozmetických prípravkoch a zdravotníckych pomôckach.

Neodmysliteľnou súčasťou časopisu sú autori – farmaceuti, lekári, zástupcovia MZ SR, ŠÚKL, ÚVZ SR, NCZI, zástupcovia zdravotníckych stavovských organizácií, ktorí ho obohacujú a vytvárajú jeho kredit svojimi článkami, postrehmi a názormi.

Teším ma, že si časopis postupne získal dôveru nielen vás, farmaceutické laborantky, ale aj širšej odbornej verejnosti.

Vzájomne tvoríme veľkú rodinu, z ktorej  by mal profitovať iba pacient, ktorého viete kvalifikovane a s prehľadom informovať aj vďaka poznatkom, ktoré získate v časopise Teória a prax I Farmaceutický laborant.

Časopis je otvorený  novým nápadom, pripomienkam, návrhom, aby rástol a bol úzko spätý s praxou a  bude žiť dovtedy, dokedy ho dokážem zabezpečiť finančne a tí, ktorým je určení, ho budú chcieť čítať..