O NÁS

základné informácie

Slovenská spoločnosť farmaceutických laborantov a technikov pre zdravotnícke pomôcky ( SSFLaTZP ) vznikla transformáciou zo sekcie farmaceutických laborantov Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve. Začiatky siahajú do roku 1969, kedy bola na ustanovujúcom zjazde v Poprade založená Sekcia lekárenských laborantov Slovenskej spoločnosti technických zdravotníckych pracovníkov pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. SSFLaTZP  je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti www.sls.sk

Činnosť a odborné zameranie spoločnosti:

Činnosť sa orientuje na farmaceutických laborantov, technikov pre zdravotnícke pomôcky pracujúcich v lekárňach, výdajniach ZP, kontrolných laboratóriách a iných odborných pracoviskách.

  • V rámci sústavného vzdelávania zabezpečuje prenos najnovších poznatkov a odborných informácií
  • Poskytuje odbornú garanciu organizovaným podujatiam v odbore
  • Poskytuje stanoviská k odborným témam a článkom súvisiacim s odborom farmaceutický laborant a technik pre zdravotnícke pomôcky
  • Spolupracuje s odbornými periodikami
  • Spolupracuje so stavovskými organizáciami pri riešení problematiky súvisiacej s odborom
  • Spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami v rámci štúdia a pomaturitného špecializačného štúdia v odboroch FL a TZP